HET BEDRIJF PLANTION

Jaarcijfers

Plantion heeft haar doelstelling voor 2019 gehaald. De productenomzet kwam uit op 102,3 miljoen euro, een stijging van 2,3 procent ten opzichte van 2018. Plantion slaagde er bovendien in het jaar met een positief resultaat van 170 duizend euro voor belastingen te beëindigen. De klokomzet bleef helaas steken op het niveau van 2018. De omzet uit bemiddeling groeide boven verwachting. Groencentrum Plantion noteerde eveneens meer omzet dan begroot. De omzet uit Plantion Digitale Marktplaats (online bestellingen uit voorraad) ontwikkelde zich volgens plan.

Versterking klok

Om de klok te versterken, ondernam Plantion verschillende stappen die de komende jaren vruchten moeten afwerpen. Het initiatief ‘Kwaliteit & Regelmaat’, waarbij kwalitatief goede en regelmatig aangevoerde producten een betere veilpositie krijgen, draagt bij aan een jaarrond breed en aantrekkelijk productenaanbod. Ook voldeed Plantion aan de vraag om op het klokfront en in Plantion Digitale Marktplaats het keurmerklabel te tonen van duurzame producten. Hierdoor kan de bloemist die bij Plantion inkoopt, makkelijker aan de criteria van bijvoorbeeld het keurmerk Duurzame Bloemist voldoen.

Huurcontracten verlengd

Het is Plantion gelukt om met drie ondernemers in Groothandelscentrum Plantion nieuwe meerjarige overeenkomsten te sluiten. De verbintenissen met de andere twee ondernemers liepen nog door. Dit zorgt voor continuïteit en past in de doelstelling dat een sierteeltondernemer al zijn benodigdheden op de marktplaats in Ede moet kunnen vinden.

TASPO Award

Boven op de dagelijkse werkzaamheden is er gewerkt aan verschillende projecten om Plantion binnen enkele jaren te laten uitgroeien tot hét kenniscentrum voor de bloemist. Deze ambitie is verwoord in het Middellange Termijnplan 2017-2020 (MLTP). In oktober ontving Plantion in Berlijn een TASPO-Award voor de vernieuwende manier waarop dit MLTP tot stand is gekomen en vertaald wordt naar de praktijk.

Milieuvriendelijk

Al langer neemt Plantion haar verantwoordelijkheid op het gebied van energietransitie, onder meer door het gebruik van zonnepanelen, aansluiting op een Warmte Koude Opslag-centrale, benutting van regenwater en elektrische vervoermiddelen. In 2019 kocht Plantion ook windenergie in. De ambitie is om een windturbine op eigen terrein te realiseren.

DE COÖPERATIE PLANTION

Continuïteit

De personele unie van bestuur en raad van commissarissen van Plantion kwam vijf keer bij elkaar om onderwerpen te bespreken die belangrijk zijn voor de continuïteit van de coöperatie. Ook werd deelgenomen aan het periodieke overleg tussen de Plantion-directie en de Commissie van de Handel Plantion. Verder sloten bestuursleden aan bij bedrijfsbezoeken aan kwekers en andere activiteiten.

Personele wisselingen

Met het oog op de continuïteit van Plantion is de instroom en doorgroei van nieuwe medewerkers positief te noemen. Ervaren krachten en jonge talenten leren van elkaar. Ook bestuurlijk was er sprake van vernieuwing. Na 35 jaar veilingbestuur, waarvan de laatste 23 jaar als voorzitter, gaf Jos Kersten in december het stokje door aan René Willemsen. De leden stemden ook in met de toetreding van Mickey Hogervorst.

Ledenbetrokkenheid

De afnemende betrokkenheid van leden bij de coöperatie baart zorgen. Een ledenenquête van de Nationale Coöperatieve Raad leverde een lage respons. Het maakte duidelijk dat er op het gebied van samenwerking en betrokkenheid verbetering gewenst is. Hiervoor zal een actieplan worden gemaakt.

En verder

  • Groot was de schok toen bekend werd dat een van de klanten van Plantion zich schuldig had gemaakt aan grootschalige diefstal van fust. De directie is geadviseerd een rechtsgang te onderzoeken en maatregelen te nemen om de kans op herhaling te minimaliseren.
  • Aan de directie zijn richtlijnen meegegeven voor het verlengen van de huurcontracten met drie ondernemers in het groothandelscentrum.
  • Ingestemd werd met het ontwikkelen van een nieuw initiatief op het gebied van consumentenmarketing: Taste the Green.
  • Over het mogelijk samenwerken met Floriday, een onafhankelijk platform waarop kwekers hun aanbod kunnen beheren, werd met de directie afgesproken dat gesprekken kunnen worden voortgezet op voorwaarde van behoud van zelfstandigheid en financiële haalbaarheid.
  • De personele unie stemde tot slot in met de doelstelling van Plantion voor komend jaar, een kleine plus qua omzet, en gaf haar input voor het jaarplan 2020.

COMMISSIE VAN DE HANDEL PLANTION

Overleg

De Commissie van de Handel vertegenwoordigt de klokkopers bij Plantion en bestaat uit Hans Scholten (voorzitter), Kees Jungerius, Gep Labberton, Hans Lamers, Albert van Raaij en Joost Weijtens. De commissie vergaderde zes keer in 2019, waarvan enkele keren met de directie van Plantion. Daarnaast vond er wekelijks overleg plaats met een van de directieleden over lopende zaken.

Contact met kwekers

Een van de speerpunten voor de commissie is het onderhouden van contacten met kwekers. Dit gebeurt onder meer via het Kopers/Kwekersplatform. Ook tijdens Meet & Greets ontmoeten kopers en kwekers elkaar regelmatig. De commissie organiseerde een drietal excursies naar kwekers en ging in het voorjaar op bezoek bij  telers in Ethiopië.

Speerpunten

Duurzaamheid was een terugkerend punt op de agenda. In samenspraak met de commissie heeft Plantion in 2019 aanpassingen aangebracht in het klokfront, waardoor klokkopers in één oogopslag kunnen zien welke partijen MPS-gecertificeerd zijn. Ook ontvangen klokkopers van Plantion per kwartaal een overzicht van de duurzaam geteelde producten die zij ingekocht hebben. Bloemisten die door de Barometer Duurzame Bloemist gecertificeerd zijn, hebben deze gegevens nodig om de voorwaarden te voldoen. Andere terugkerende agendapunten waren omzetontwikkeling, MLTP, professionalsering veilproces en aanbodmanagement.

En verder

In 2019 is het inkopen via Klok Voorverkoop en Plantion Digitale Marktplaats opnieuw belangrijker geworden. De commissie heeft meegedacht en geadviseerd over verbeteringen aan het platform en de release van een nieuwe versie. Er is uitgebreid met de directie van Plantion gesproken over de koeling van aangevoerde producten. Leden van de commissie hebben de ALV’s van de coöperatie bijgewoond. En de commissie leverde financiële bijdragen aan Vier de Zomer en Vier de Winter, twee initiatieven van Plantion om bloemisten en medewerkers te inspireren.