HET JAAR 2020

hoofdstuk 3

De personele unie van bestuur en raad van commissarissen vertegenwoordigt de ruim 200 leden van coöperatie Plantion. Jaarlijks wordt minimaal vijf keer vergaderd. Een vast onderdeel is het bespreken van lopende zaken met de directie van Plantion. Afgevaardigden van de personele unie nemen ook deel aan het overleg tussen de Plantion-directie en Commissie van de Handel Plantion. Verder sluiten bestuursleden regelmatig aan bij georganiseerde bedrijfsbezoeken aan kwekers en andere activiteiten.

3

COÖPERATIE PLANTION:

DE VERENIGING

Samenstelling

Op de algemene ledenvergadering in december 2020 werd bestuurslid (secretaris) Hans de Leeuw voor een nieuwe termijn benoemd. Willem Heemskerk nam afscheid als commissaris en werd voor zijn grote verdiensten voor Veiling Vleuten, Plantion en de sierteeltsector onderscheiden met de gouden Plantion-speld. Met het vertrek van Heemskerk bestaat de personele unie van bestuur en raad van commissarissen uit vijf coöperatieleden en twee externe adviseurs. De bestuursleden zijn René Willemsen (voorzitter), Hans de Leeuw (secretaris), Harry Beijer, Marc Cleophas en Mickey Hogervorst. Martijn Meskers en Mans Vulto zijn de commissarissen.

Crisisteam

De voorzitter nam in de eerste en tweede coronagolf deel aan het crisisteam met vertegenwoordigers van alle partijen op de marktplaats. Dit crisisteam nam het voortouw in het draaiend te houden en blijven bedienen van aanvoerders en klanten. Ook is aandacht besteed en bijstand verleend aan ondernemers die in de problemen dreigden te komen.

DIRECTIEWISSELING

Terwijl het coronavirus ieders aandacht vroeg, bogen bestuur en raad van commissarissen zich ook over het vervangen van de algemeen directeur. Onder leiding van Peter Bakker is een stevig fundament gelegd onder Plantion. Voor de volgende fase, waarin samenwerking, inspiratie en innovatie belangrijke doelen zijn, is een andere leiderschapsstijl gewenst. Dit heeft geresulteerd in het afscheid van Peter Bakker en de benoeming van André van Kruijssen als zijn opvolger. Tijdens de Algemene ledenvergadering van december werd Peter Bakker onderscheiden met de gouden Plantion-speld als dank voor zijn grote verdiensten voor Plantion en de sierteeltsector.

BETROKKENHEID

Uit een ledenenquête van NCR in 2019 is gebleken dat de betrokkenheid van de coöperatieleden bij Plantion relatief laag is. Vanwege het belang hiervan, hebben bestuur en raad van commissarissen aangedrongen op en meegedacht over een programma om de betrokkenheid te vergroten. Voorzitter René Willemsen en secretaris Hans de Leeuw werden ld van het speciale projectteam dat hier de komende jaren mee aan de slag gaat.

OVERIGE ONDERWERPEN

Bestuur en raad van commissarissen zijn verheugd over de verlenging van de huurcontracten met drie ondernemers in Groothandelscentrum Plantion. Dit draagt eraan bij dat Plantion voor klanten een aantrekkelijke en veelzijdige locatie blijft. De personele unie stemde tot slot in met de doelstelling van Plantion voor komend jaar, een stabilisering qua omzet, en gaf haar input voor het jaarplan 2021.